Regulamin

STAY HOME Liga Brydżowa

IV Edycja

I Informacje ogólne

 1. Organizatorem STAY HOME Liga Brydżowa IV Edycji (dalej „SHLB”) jest Marcin Bonawenturczak pod patronatem Poznańska Asocjacja Brydżowa (dalej PAB).
 2. Uczestnikami ligi są zgłoszone do rozgrywek drużyny. Wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach otrzymują punkty klasyfikacyjne PKL przyznane w zależności od zajętego miejsca w Klasyfikacji Końcowej SHLB, obliczone zgodnie z Regulaminem RIRL.
 3. Uprawnieni do gry są zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek przez poszczególne drużyny (nie jest wymagana opłacona składka zawodnicza PZBS na 2021r.). Składy drużyn mogą być uzupełniane w trakcie rozgrywek zawodnikami dotąd niegrającymi w tych rozgrywkach.
 4. Nadzorującymi rozgrywki są Marcin Bonawenturczak i Robert Ciesielski, adres mailowy: stayhomelb@gmail.com. Zadania i odpowiedzialność: nadzór ogólny, wyrywkowa kontrola zgodności z przepisami przebiegu meczów, pomoc drużynom oraz rozstrzyganie wątpliwości organizacyjnych – ich decyzje w tym zakresie są ostateczne.
 5. Zarządzanie rozgrywkami SHLB przez organizatora, osoby nadzorujące i drużyny odbywać się będzie na stronie internetowej e-pab.pl.
 6. Zgłoszenia drużyn do nadzorujących rozgrywki należy dostarczyć do 10 maja 2021 na adres mailowy nadzorujących: stayhomelb@gmail.com wg formularza (załącznik do pobrania również w formie edytowalnej).
 7. Opłatę startową wynosi 0 PLN.

 

II Schemat i przebieg rozgrywek

 1. SHLB zostanie rozegrana na platformie Bridge Base Online (BBO) w systemie ligowym, czyli każda drużyna rozegra z każdą mecz, bez rewanżu, według harmonogramu umieszczonego na stronie e-pab.pl.
 2. Mecze nierozegrane w przedziale czasowym wyznaczonym dla danej Rundy mogą zostać rozegrane, za zgodą obu drużyn, niezwłocznie w terminie późniejszym. O zmianie terminu rozegrania meczu drużyny są zobowiązane poinformować organizatora wysyłając maila na adres stayhomelb@gmail.com Nieprzekraczalnym terminem rozegrania wszystkich meczów jest dzień przewidziany jako termin rozegrania Rundy 21. Wszystkie nierozegrane mecze do tego terminu (końca rozegrania Rundy 21) zostaną automatycznie (bez możliwości odwołania) weryfikowane jako walkower dla winnych stron.
 3. Walkower jednej lub obu drużyn orzeka się w przypadkach:
 4. mecz nie odbył się z przyczyny braku podjęcia kontaktu w celu ustalenia terminu rozegrania meczu przez obie drużyny – walkower obustronny;
 5. mecz nie odbył się z przyczyny braku odpowiedzi jednej z drużyn na co najmniej dwukrotną próbę kontaktu poprzez wiadomość mailową prawidłowo zaadresowaną lub wysłanego smsa na prawidłowy numer telefonu – walkower jednostronny;
 6. w meczu wziął udział nieuprawniony zawodnik.
 7. Drużyna przegrywająca mecz walkowerem otrzymuje 0 VP.
 8. Drużyna, której przyznano zwycięstwo walkowerem, otrzymuje 12 VP.
 9. Drużyna, która w całej IV Edycji SHLB przegra dwa mecze walkowerem lub wycofa się z rozgrywek w ich trakcie, zostanie skreślona z dalszych rozgrywek, nie będzie klasyfikowana w Klasyfikacji Końcowej SHLB i nie otrzyma punktów klasyfikacyjnych PKL. Wszystkie wyniki meczów rozegranych przez skreśloną z rozgrywek drużynę zostaną anulowane i nie będą uwzględnione w Tabeli Końcowej SHLB.
 10. Po rozegraniu wszystkich 21 Rund w ramach SHLB sporządzona zostanie Klasyfikacja Końcowa IV Edycji SHLB według następujących zasad – o zajęciu wyższego miejsca w Klasyfikacji Końcowej decyduje kolejno:

– liczba zdobytych VP

– wynik bezpośredniego meczu w VP

– saldo impów.    

 

III Przebieg i ustawienie opcji meczu

 1. Wszystkie mecze rozgrywane w ramach SHLB prowadzone są na platformie BBO i powinny być zakładane z następującymi Opcjami:
 2. Zezwól na kibicowanie – zgoda na kibicowanie w celu promowania brydż jako dyscypliny, możliwie wyłączenie opcji tylko w szczególnych przypadkach po wcześniejszym uzyskaniu zgody od osoby nadzorującej rozgrywki SHLB;
 3. Zezwól na rozmowę kibiców z graczami – brak zgodny na dialog kibiców z graczami;
 4. Włącz Undo – zgodna na cofanie zagrania lub odzywki w sytuacjach oczywistego „misklika”;
 5. Barometr – za obopólną zgodą drużyn możliwe wyświetlanie bieżących wyników dostępnych dla zawodników, w przypadku braku zgody co najmniej jednej z drużyn mecz odbywa się bez barometru;
 6. Mecze w ramach SHLB trwają 24 rozdania i są rozgrywane w formule 2×12 rozdań lub (za zgodą obu drużyn) w formule 1×24 rozdań. W przypadku formuły 2×12 rozdań dozwolone jest dokonanie w przerwie dowolnej liczby zmian zawodników.
 7. W rozgrywkach można stosować dowolne systemy licytacyjne. Przed rozpoczęciem meczu każda z drużyn powinna poinformować przeciwnika jakiego systemu licytacyjnego używa.
 8. Podczas meczu obowiązują Zasady alertowania PZBS, w przypadku alertu nie wystarcza sam alert, ale dodatkowo musi być on (od razu, bez dopytywania) połączony z wyjaśnieniem.
 9. Spory „stolikowe” w sprawie rozdań w trakcie rozgrywanego meczu rozstrzygają kapitanowie obu drużyn lub osoby pełniące tą funkcję w czasie trwania meczu, w sytuacji braku kapitana.

 

IV Zasady organizacyjne

 1. Kapitanowie drużyn w porozumieniu ustalają terminy meczów w przedziale czasowym wyznaczonym w harmonogramie dla każdej Rundy. Inicjatorem kontaktu powinien być gospodarz meczu (drużyna wymieniona na pierwszym miejscu w harmonogramie). Dane kontaktowe do kapitanów drużyn, tj. adres mailowy oraz numer telefonu, będą widoczne na stronie internetowej e-pab.pl
 2. Mecz (lub obie połówki meczu) zakłada przedstawiciel drużyny gospodarzy, chyba że drużyny zgodnie postanowią inaczej. Przedstawiciel drużyny gości (nie zakładającej meczu) jest zobowiązany wysłać do przedstawiciela drużyny gospodarzy, z wyprzedzeniem przynajmniej dwugodzinnym w stosunku do terminu rozpoczęcia meczu, zestaw „nicków” internetowych graczy biorących udział w meczu.
 3. Niezwłocznie po rozegraniu meczu kapitanowie obu drużyn są zobowiązani do podania na stronie internetowej e-pab.pl wyniku meczu oraz załączenie pliku z zapisem gry na BBO. W sytuacji, gdy tylko jeden z kapitanów dopełni powyższego obowiązku, po upłynięciu czasu na rozegranie danej Rundy, wynik uznaje się za ważny niezależnie od potwierdzenia go przez kapitana drugiej drużyny.
 4. Aktualne wyniki i tabele będą publikowane na stronie internetowej e-pab.pl.

V Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja regulaminu i podjęcie decyzji w przypadkach nieokreślonych należy do Organizatora.