Regulamin

Wielkopolskich Internetowych Rozgrywek Ligowych

Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego

III Edycja

I Informacje ogólne

 1. Organizatorem Wielkopolskich Internetowych Rozgrywek Ligowych (dalej „WIRL”) jest Wielkopolski Związek Brydża Sportowego (dalej WZBS).
 2. Uczestnikami ligi są zgłoszone do rozgrywek drużyny. Wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach otrzymują punkty klasyfikacyjne PKL przyznane w zależności od zajętego miejsca w Klasyfikacji Końcowej WIRL, obliczone zgodnie z Regulaminem RIRL.
 3. Uprawnieni do gry są zawodnicy z opłaconą składką zawodniczą PZBS na 2021r. Na każdym etapie trwania rozgrywek WIRL przynajmniej połowę zawodników w każdej drużynie muszą stanowić zawodnicy zarejestrowani w WZBS. Składy drużyn mogą być uzupełniane w trakcie rozgrywek zawodnikami dotąd niegrającymi w tych rozgrywkach.
 4. Nadzorującymi rozgrywki są Marcin Bonawenturczak i Robert Ciesielski, adres mailowy: WIRL.brydz@gmail.com. Zadania i odpowiedzialność: nadzór ogólny, wyrywkowa kontrola zgodności z przepisami przebiegu meczów, pomoc drużynom oraz rozstrzyganie wątpliwości organizacyjnych – ich decyzje w tym zakresie są ostateczne.
 5. Zarządzanie rozgrywkami WIRL przez organizatora, osoby nadzorujące i drużyny odbywać się będzie na stronie internetowej e-pab.pl.
 6. Zgłoszenia drużyn do nadzorujących rozgrywki należy dostarczyć do 23 marca 2021 na adres mailowy nadzorujących: WIRL.brydz@gmail.com wg formularza (załącznik do pobrania również w formie edytowalnej).
 7. Opłatę startową w wysokości 60 PLN od drużyny należy wnieść na konto WZBS 51 1090 2590 0000 0001 4770 9709  (Santander Bank Polska SA) Wielkopolski Związek Brydża Sportowego, ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań, przed datą pierwszego meczu podaną w harmonogramie. W opisie przelewu prosimy wskazać nazwę drużyny oraz cel wpłaty.

 

II Schemat i przebieg rozgrywek

 1. Drużyny zostaną podzielone na 5 grup liczących od 3 do 5-ciu zespołów każda, na trzech poziomach rozgrywkowych:
 • najwyższa Klasa A liczyć będzie jedną grupę;
 • druga Klasa B liczyć będzie dwie grupy: B1 i B2;
 • trzecia Klasa C liczyć będzie cztery grupy: C1 i C2.
 1. Przydział drużyn do określonej klasy rozgrywkowej i podział na grupy nastąpi z zastosowaniem klucza uwzględniającego Ranking WIRL.

Ranking WIRL – sporządzony na podstawie Tabeli Końcowej WIRL II, a więc uwzględniający wyniki osiągnięte przez poszczególne drużyny biorące udział w II Edycji i zgłoszone do III Edycji WIRL. O uznaniu, że drużyna zgłoszona do III Edycji brała udział w II Edycji decyduje po pierwsze taka sama nazwa drużyny, a w przypadku, gdy to kryterium nie jest wystarczające (np. większa liczba drużyn rości sobie prawo do tej samej nazwy), decydujące jest kryterium liczby tych samych zawodników grających w danej drużynie w II Edycji i III Edycji WIRL, gdzie prawo do nazwy i miejsca zajętego przez daną drużynę w II Edycji WIRL przysługuje drużynie, w której do III Edycji zgłosiło się ponad 50% zawodników grających w danej drużynie podczas rozgrywek II Edycji. Jeśli na podstawie tych kryteriów niemożliwe jest rozstrzygnięcie sporu między drużynami, żadna z drużyn nie zostanie uwzględniona w Rankingu WIRL. W przypadku braku zgłoszenia się drużyny uczestniczącej w II Edycji WIRL, jej miejsce w Rankingu WIRL przysługuje kolejnej drużynie sklasyfikowanej w Tabeli Końcowej WIRL II.

Podział na grupy z wykorzystaniem powyższego mechanizmu nastąpi według klucza przedstawionego w załączniku.

 1. III Edycja WIRL składa się z trzech Etapów. Etap I i Etap II to etapy kwalifikacyjne, Etap III to etap finałowy.
 2. Na jeden Etap składają się mecze rozegrane w każdej z grup w systemie „każdy z każdym” (bez rewanżu). Każdy Etap każda drużyna rozpoczyna z zerowym stanem VP i zerowym bilansem impów. Wyniki meczów w VP obliczane wg skali „ciągłej” dla 20 rozdań.
 3. W każdym Etapie mecze w ramach każdej z grup mogą być rozegrane w dowolnej kolejności. Istotnym jest rozegranie wszystkich meczów w określonym przedziale czasu zaplanowanym dla każdego Etapu, który zostanie podany w harmonogramie WIRL umieszczonym na stronie e-pab.pl
 4. Mecze nierozegrane w danym Etapie do ostatniego dnia przedziału czasowego wyznaczonego w harmonogramie WIRL będą automatycznie (bez możliwości odwołania) weryfikowane jako walkower dla winnych stron.
 5. Walkower jednej lub obu drużyn orzeka się w przypadkach:
 6. mecz nie odbył się z przyczyny braku podjęcia kontaktu w celu ustalenia terminu rozegrania meczu przez obie drużyny – walkower obustronny;
 7. mecz nie odbył się z przyczyny braku odpowiedzi jednej z drużyn na co najmniej dwukrotną próbę kontaktu poprzez wiadomość mailową prawidłowo zaadresowaną lub wysłanego smsa na prawidłowy numer telefonu – walkower jednostronny;
 8. w meczu wziął udział nieuprawniony zawodnik.
 9. Drużyna przegrywająca mecz walkowerem otrzymuje 0 VP.
 10. Drużyna, której przyznano zwycięstwo walkowerem, otrzymuje 12 VP.
 11. Drużyna, która w całej III Edycji WIRL przegra trzy mecze walkowerem lub wycofa się z rozgrywek w ich trakcie, zostanie skreślona z dalszych rozgrywek, nie będzie klasyfikowana w Klasyfikacji Końcowej WIRL i nie otrzyma punktów klasyfikacyjnych PKL. Wszystkie wyniki meczów rozegranych przez skreśloną drużynę w danym Etapie WIRL, w której ta drużyna została skreślona, zostaną anulowane i nie będą uwzględnione w Tabeli Końcowej danego Etapu.
 12. O kolejności drużyn w Tabeli Końcowej każdej z grup po zakończeniu każdego z trzech Etapów decyduje kolejno:

– liczba VP zdobyta w danym Etapie

– wynik bezpośredniego meczu w VP w danym Etapie

– saldo impów uzyskane w danym Etapie.    

 1. Po rozegraniu Etapu I i Etapu II dokonany zostanie nowy podział na Grupy na każdym poziomie A, B i C klasy, z uwzględnieniem spadków i awansów między poszczególnymi klasami rozgrywkowymi według klucza przedstawionego w załączniku.
 2. Po rozegraniu III Etapu nie będą już dokonane awanse i spadki, a na podstawie wyników poszczególnych grup każdej z klas rozgrywkowych zostanie ustalona jedna, wspólna dla wszystkich grup, Klasyfikacja Końcowa III Edycji WIRL. Klasyfikacja Końcowa III Edycji WIRL zostanie sporządzona według następujących zasad:

Klasyfikacja Końcowa WIRL III Edycja

 1. 1 miejsce Grupy A Klasy
 2. 2 miejsce Grupy A Klasy
 3. 3 miejsce Grupy A Klasy
 4. 4 miejsce Grupy A Klasy
 5. 5 miejsce Grupy A Klasy
 6. 1 miejsce Grupy B1 lub B2 B Klasy – o zajęciu wyższego miejsca w Klasyfikacji Końcowej decyduje kolejno:

– wynik bezpośredniego meczu/meczów w VP rozegranych w całej Edycji WIRL III,

– liczba VP zdobyta w III Etapie,

– saldo impów uzyskane w III Etapie.

 1. 1 miejsce Grupy B1 lub B2 B Klasy – drużyna z gorszym bilansem według kryteriów wskazanych dla miejsca powyżej  
 2. 2 miejsce Grupy B1 lub B2 B Klasy – jw. dla 6 miejsca
 3. 2 miejsce Grupy B1 lub B2 B Klasy – jw. dla 7 miejsca
 4. 3 miejsce Grupy B1 lub B2 B Klasy – jw. dla 6 miejsca
 5. 3 miejsce Grupy B1 lub B2 B Klasy – jw. dla 7 miejsca
 6. 4 miejsce Grupy B1 lub B2 B Klasy – jw. dla 6 miejsca
 7. 4 miejsce Grupy B1 lub B2 B Klasy – jw. dla 7 miejsca
 8. 5 miejsce Grupy B1 lub B2 B Klasy – jw. dla 6 miejsca
 9. 5 miejsce Grupy B1 lub B2 B Klasy – jw. dla 7 miejsca
 10. 1 miejsce Grupy C1 lub C2 B Klasy – o zajęciu wyższego miejsca w Klasyfikacji Końcowej decyduje kolejno:

– wynik bezpośredniego meczu/meczów w VP rozegranych w całej Edycji WIRL III,

– liczba VP zdobyta w III Etapie,

– saldo impów uzyskane w III Etapie.

 1. 1 miejsce Grupy C1 lub C2 B Klasy – drużyna z gorszym bilansem według kryteriów wskazanych dla miejsca powyżej
 2. 2 miejsce Grupy C1 lub C2 B Klasy – jw. dla 16 miejsca
 3. 2 miejsce Grupy C1 lub C2 B Klasy – jw. dla 17 miejsca
 4. 3 miejsce Grupy C1 lub C2 B Klasy – jw. dla 16 miejsca
 5. 3 miejsce Grupy C1 lub C2 B Klasy – jw. dla 17 miejsca
 6. 4 miejsce Grupy C1 lub C2 B Klasy – jw. dla 16 miejsca
 7. 4 miejsce Grupy C1 lub C2 B Klasy – jw. dla 17 miejsca
 8. 5 miejsce Grupy C1 lub C2 B Klasy – jw. dla 16 miejsca
 9. 5 miejsce Grupy C1 lub C2 B Klasy – jw. dla 17 miejsca

 

III Przebieg i ustawienie opcji meczu

 1. Wszystkie mecze rozgrywane w ramach WIRL prowadzone są na platformie BridgeBase Online i powinny być zakładane z następującymi Opcjami:
 2. Zezwól na kibicowanie – zgoda na kibicowanie w celu promowania brydż jako dyscypliny, możliwie wyłączenie opcji tylko w szczególnych przypadkach po wcześniejszym uzyskaniu zgody od osoby nadzorującej rozgrywki WIRL;
 3. Zezwól na rozmowę kibiców z graczami – brak zgodny na dialog kibiców z graczami;
 4. Włącz Undo – zgodna na cofanie zagrania lub odzywki w sytuacjach oczywistego „misklika”;
 5. Barometr – za obopólną zgodą drużyn możliwe wyświetlanie bieżących wyników dostępnych dla zawodników, w przypadku braku zgody co najmniej jednej z drużyn mecz odbywa się bez barometru;
 6. Mecze w ramach WIRL trwają 20 rozdań i są rozgrywane w formule 2×10 rozdań lub (za zgodą obu drużyn) w formule 1×20 rozdań. W przypadku formuły 2×10 rozdań dozwolone jest dokonanie w przerwie dowolnej liczby zmian zawodników.
 7. W rozgrywkach można stosować dowolne systemy licytacyjne. Przed rozpoczęciem meczu każda z drużyn powinna poinformować przeciwnika jakiego systemu licytacyjnego używa.
 8. Podczas meczu obowiązują Zasady alertowania PZBS, w przypadku alertu nie wystarcza sam alert, ale dodatkowo musi być on (od razu, bez dopytywania) połączony z wyjaśnieniem.
 9. Spory „stolikowe” w sprawie rozdań w trakcie rozgrywanego meczu rozstrzygają kapitanowie obu drużyn lub osoby pełniące tą funkcję w czasie trwania meczu, w sytuacji braku kapitana.

 

IV Zasady organizacyjne

 1. Kapitanowie drużyn w porozumieniu ustalają terminy meczów w przedziale czasowym wyznaczonym w harmonogramie dla każdego z Etapów. Inicjatorem kontaktu powinien być gospodarz meczu (drużyna wymieniona na pierwszym miejscu w harmonogramie). Dane kontaktowe do kapitanów drużyn, tj. adres mailowy oraz numer telefonu, będą widoczne na stronie internetowej e-pab.pl
 2. Mecz (lub obie połówki meczu) zakłada przedstawiciel drużyny gospodarzy, chyba że drużyny zgodnie postanowią inaczej. Przedstawiciel drużyny gości (nie zakładającej meczu) jest zobowiązany wysłać do przedstawiciela drużyny gospodarzy, z wyprzedzeniem przynajmniej dwugodzinnym w stosunku do terminu rozpoczęcia meczu, zestaw „nicków” internetowych graczy biorących udział w meczu.
 3. Niezwłocznie po rozegraniu meczu kapitanowie obu drużyn są zobowiązani do podania na stronie internetowej e-pab.pl wyniku meczu oraz załączenie pliku z zapisem gry na BBO. W sytuacji, gdy tylko jeden z kapitanów dopełni powyższego obowiązku, po upłynięciu czasu na rozegranie danego Etapu, wynik uznaje się za ważny niezależnie od potwierdzenia go przez kapitana drugiej drużyny.
 4. Aktualne wyniki i tabele będą publikowane na stronie internetowej e-pab.pl.

V Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja regulaminu i podjęcie decyzji w przypadkach nieokreślonych należy do Organizatora.