POZNAŃSKA ASOCJACJA BRYDŻOWA

Regulamin cyklu turniejów par GRAND PRIX PAB ŁĄCZY

(obowiązujący od 23 lipca 2021r.)

 

1. Organizatorem cyklu turniejów GP PAB Łączy (GPPŁ) jest Poznańska Asocjacja Brydżowa działająca przy wsparciu i w porozumieniu z lokalnymi ośrodkami, klubami brydżowymi będącymi członkami PAB lub zrzeszonymi w Wielkopolskim ZBS.

2. Celem imprezy jest popularyzacja brydża w Wielkopolsce i zwiększenie integracji środowiska brydżowego skupionego wokół PAB oraz innych stowarzyszeń będących członkami WZBS. Cykl jest także okazją dla szerokiej brydżowej społeczności lokalnej do zmierzenia się przy stolikach brydżowych z czołówką graczy z Wielkopolski.

3. W ramach cyklu GPPŁ rozgrywa się turnieje 30-rozdaniowe obliczane na zapis maksymalny. W wyjątkowej sytuacji dopuszcza się z przyczyn organizacyjnych (np. nietypowa liczba par) rozegrać inną liczbę rozdań.

4. Cykl GPPŁ zakłada rozegranie 6 niezależnych turniejów objętych łączną klasyfikacją długofalową.

5. Wszystkim turniejom cyklu przyznano, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS, rangę turnieju regionalnego. Zawodnicy uczestniczący w GPBŁ otrzymują PKL.

6. W turniejach cyklu obowiązują przepisy: Międzynarodowe Prawo Brydżowe, odpowiednie regulaminy PZBS, Polityka Systemowa i Zasady Alertowania.

7. Turnieje w ramach cyklu odbywają się w miejscu i czasie wskazanym w Harmonogramie GP PAB Łączy zamieszczonym na stronie https://www.brydz.poznan.pl/ i/lub http://e-pab.pl/  

8. Opłata startowa (wpisowe) wynosi 5 PLN od zawodnika i zawiera wszystkie opłaty.

9. Pula nagród w każdym turnieju wynosi 2.000 PLN. Nagrody w turnieju przyznawane są według klasyfikacji końcowej każdego z nich i wynoszą odpowiednio:

Kategoria open:

– I miejsce           – 700 PLN dla pary

– II miejsce          – 500 PLN dla pary

– III miejsce         – 300 PLN dla pary

– IV miejsce        – 100 PLN dla pary

– VI-X miejsca    – startówka na kolejne GP (nie dotyczy ostatniego turnieju z cyklu GPPŁ, gdzie nagrodą będzie zniżka 5 PLN na startówkę do poniedziałkowego turnieju w IOR)

Kategoria do 3 WK łącznie dla zawodników z pary:

– I miejsce           – 200 PLN dla pary,

– II, III miejsce    – startówka na kolejne GP (nie dotyczy ostatniego turnieju z cyklu GPPŁ, gdzie nagrodą będzie zniżka 5 PLN na startówkę do poniedziałkowego turnieju w IOR).

Kategoria do 6 WK łącznie dla zawodników z pary:

– I miejsce           – 200 PLN dla pary,

– II, III miejsce    – startówka na kolejne GP (nie dotyczy ostatniego turnieju z cyklu GPPŁ, gdzie nagrodą będzie zniżka 5 PLN na startówkę do poniedziałkowego turnieju w IOR).

 

10. Klasyfikacja długofalowa

Punktacja Długofalowa: grający w turniejach zdobywają punkty długofalowe (PDF) przyznawane według następujących zasad:

– zwycięska para (każdy gracz z tej pary) otrzymuje PDF w liczbie równej liczbie grających w turnieju par;

– za zajęcie kolejnych miejsc pary (każdy gracz z tych par) otrzymują PDF w liczbie o 1 PDF mniejszej od liczby PDF zdobytych przez parę z miejsca bezpośrednio wyższego;

– dodatkowo za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w turnieju każdy gracz z osobna otrzymuje odpowiednio 3, 2 i 1 PDF.

PDF dla par zajmujących to samo miejsce (każdego gracza z tych par) stanowi średnia arytmetyczna wyników remisowych.

Końcową klasyfikację długofalową cyklu stanowi suma 4 najlepszych wyników danego zawodnika.

Końcowa Klasyfikacja długofalowa – nagrody (łączna pula nagród 2.200 PLN):

Kategoria open:

– I miejsce           – 400 PLN zawodnik

– II miejsce          – 350 PLN zawodnik

– III miejsce         – 300 PLN zawodnik

– IV miejsce        – 250 PLN zawodnik

– V miejsce         – 200 PLN zawodnik

– VI miejsce        – 150 PLN zawodnik

– VI miejsce        – 100 PLN zawodnik

– VII miejsce       – 50 PLN zawodnik

Kategoria do 1,5 WK (włącznie):

– I miejsce           – 200 PLN zawodnik

Kategoria od 2 WK do 3 WK (włącznie):

– I miejsce           – 200 PLN zawodnik

11. W przypadku zajęcia nagrodzonych miejsc ex aequo, suma nagród z tych miejsc jest dzielona przez liczbę osób z miejsc ex aequo.

12. Nagrody nie sumują się. W przypadku zdobycia nagród przez zawodnika w dwóch kategoriach otrzymuje on jedną, wyższą nagrodę, natomiast nagroda niższa przyznawana jest kolejnemu graczowi w danej kategorii.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 

 

Zarząd PAB

Poznań, 23 lipca 2021r.