REGULAMIN

INTERNETOWE GRAND PRIX WIELKOPOLSKI

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Wielkopolski Związek Brydża Sportowego (WZBS) i Poznańska Asocjacja Brydżowa (PAB) organizują Internetowe Grand Prix Wielkopolski (IGPW) na zapis maksymalny. Składa się na nie cykl trzech turniejów eliminacyjnych, objętych łączną klasyfikacją długofalową oraz turniej finałowy dla najlepszych zawodników z powyższej klasyfikacji.

2.      Sponsorem i partnerem Internetowego Grand Prix Wielkopolski jest Procan Logistyka+.

3.      Zawody zostaną rozegrane za pośrednictwem platformy Real Bridge. Wymagania sprzętowe: komputer, laptop lub tablet z kamerą, mikrofonem i głośnikiem. Nie działa na Smartphonach, iPadach starszych niż 2015 oraz z Internet Explorer i EDGE. (instrukcja gry: INSTRUKCJA PAB; link do testu działania kamery i mikrofonu: https://play.realbridge.online/camera.html ).

4.      Sędzią Głównym IGPW jest Marcin Woźniak – vold41@wp.pl

5.   Turnieje eliminacyjne rozegrane zostaną: 6 lutego, 20 lutego, 13 marca. Finał 20  marca, z zastrzeżeniem, że jeżeli rozgrywki lig centralnych zostaną wznowione przed 20 marca to finał odbędzie się w terminie późniejszym podanym przez organizatora. Czas rozpoczęcia poszczególnych turniejów cyklu to godz. 10:00. Logowanie do turnieju powinno nastąpić najpóźniej na 10 minut przed jego startem. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu w przypadku wystąpienia ważnych i niespodziewanych okoliczności niezależnych od Organizatora.

6.  Turnieje eliminacyjne rozegrane zostaną na dystansie 40 rozdań (20rund x 2rozdania). Po 20 rozdaniach nastąpi 45-minutowa przerwa. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w turnieju jest posiadanie działającej kamery i mikrofonu – przez cały czas trwania turnieju zarówno kamera jak i mikrofon muszą pozostać włączone. 

7.     We wszystkich turniejach cyklu obowiązują przepisy określone w MPB. Zawodnicy mają obowiązek alertowania wszelkich sztucznych/niestandardowych zapowiedzi partnera – w turniejach eliminacyjnych (Zasady Alertowania ), a w finale zgodnie z zasadami gry na zasłonach (Regulamin gry na zasłonach ).

8.      Za udział w poszczególnych etapach IGPW zostaną przyznane PKLe, zgodnie z Uchwałą 1/2021/2016-2020(2021) PZBS.

9.  Karty konwencyjne należy przesłać (vold41@wp.pl) Sędziemu Głównemu zawodów najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem zawodów. W przypadku ich braku rozbieżność tłumaczeń z kartą partnera może być traktowana jako błędne wyjaśnienie.

10.  W trakcie trwania zawodów obowiązuje zakaz stosowania systemów sztucznych i wysoce sztucznych. Organizator może zabronić systemów, które mimo, że są zgodne z polityką systemową mogą okazać się dla przeciwników niezrozumiałe (np. totolotek).

11. Opcja undo (cofnij) ma zastosowanie w przypadku ewidentnego “błędu ręki”. Sytuacje budzące wątpliwości będą rozstrzygane decyzją sędziowską.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do gry lub wykluczenia w czasie trwania cyklu zawodnika bez podania przyczyny. Zawodnicy w czasie gry mają bezwzględny obowiązek pozostać na miejscach – szczególnie w trakcie licytacji i rozgrywki.

13. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów lub innych komunikatorów oraz zakaz nielegalnego przekazywania jakichkolwiek brydżowych informacji podczas gry. Nie wolno również wykorzystywać informacji niewynikających z przebiegu gry. Obowiązuje zasada „ZERO TOLERANCJI DLA OSZUSTÓW”. W przypadku uzasadnionych podejrzeń co do czystości gry uczestnika, zostanie on wykluczony z cyklu, a zdarzenie zostanie zgłoszone do macierzystego Sądu Koleżeńskiego podejrzanego zawodnika.

14. Wszelkie nienaturalnie “szczęśliwe” zagrania należy zgłaszać sędziemu. W przypadku uzasadnionych podejrzeń co do czystości gry sprawą zajmie się powołana w tym celu komisja, w której skład wchodzą zawodnicy o różnym poziomie zaawansowania (WK od 7 do 24). Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać sędziemu natychmiast po ich zaistnieniu (stwierdzeniu). Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji niestandardowych rozwiązań zastosowanych przez zawodników.

15.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarię systemu leżącą po stronie Real Bridge Games Ltd oraz jakości, a tym samym możliwości uczestnictwa w IGPW, połączenia internetowego leżącego po stronie uczestników. W sytuacji awarii systemu Organizator dołoży wszelkich starań ponownej organizacji turnieju w najbliższym możliwym terminie.

16.  Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem wynikłe w trakcie zawodów rozstrzyga Sędzia Główny. W sytuacjach spornych interpretacja Regulaminu należy do Organizatora i jest ostateczna.

17.  Udział w turnieju jest jednoznaczny ze zgodą na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

§2

KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA

 

1.     Do klasyfikacji długofalowej zalicza się każdemu zawodnikowi wynik procentowy uzyskany (przez parę) w danym turnieju.

2.   Końcową klasyfikację długofalową cyklu stanowi suma wyników z trzech turniejów. W przypadku nie rozegrania jednego turnieju na potrzeby klasyfikacji zalicza się c.o. w wysokości 45%. 

3.   W sytuacji uzyskania przez dwóch lub więcej zawodników równego wyniku końcowego w turniejach eliminacyjnych, o awansie do finału decyduje:

a)     w pierwszej kolejności przynależność(członkostwo) do PZBS – opłacona składka 2021

b)    w drugiej kolejności – niższe WK

c)     w trzeciej kolejności (przy równym WK) – niższe miejsce w rankingu w Oficjalnym Rankingu Brydżowym PZBS według stanu na dzień 31.03.2020 (ostatnie notowanie) (nie występowanie w rankingu traktowane jest jako ostatnie miejsce w rankingu).

d)    losowanie

 

§3

FINAŁ

 

1.    W finale wystartuje 16 finalistów z dowolnie wybranymi partnerami spośród zawodników, którzy uczestniczyli w co najmniej dwóch turniejach cyklu. Będzie on rozgrywany na zasłonach.

2.      Status finalisty otrzymuje 16 czołowych zawodników klasyfikacji długofalowej.

3.      W przypadku, gdy:

a. finaliści potwierdzą start w finale w jednej parze lub

b. finaliści zrezygnują z udziału w finale prawo zagrania w finale otrzymują kolejni (od 17 miejsca) zawodnicy klasyfikacji długofalowej. Pierwszy nie awansujący zawodnik będzie miał prawo stworzenia pary rezerwowej, która w przypadku absencji którejś z awansujących par będzie miała prawo gry w finale.

4.     W sytuacji konieczności rozegrania finału w dniu 14 marca, lista zawodników uprawnionych do gry zostanie opublikowana na stronie organizatora najpóźniej w dniu 13 marca do godz. 20:00. Uprawnieni zawodnicy mają obowiązek potwierdzenia startu oraz wskazania partnera najpóźniej do dnia 14 marca do godziny 9:00 na adres Sędziego Głównego. W przypadku rozegrania finału w dniu 20 marca, termin ten zostaje wydłużony do dnia 18 marca. 

5.    Liczba rozdań w finale wynosi 45. Rozgrywa się jedną sesję po trzy rozdania „każdy z każdym” z przerwą po 24rozdaniach.

6.  Zawodnicy finału indywidualnie otrzymują carry-over w wysokości równej 1/3  swojego sumarycznego wyniku z klasyfikacji długofalowej z przeliczeniem na punkty turniejowe (PT) odpowiadające 1/2 punktów możliwych do zdobycia w finale.

7.     Dodatkowo, w zależności od lokaty w klasyfikacji długofalowej IGPW, zawodnicy otrzymują dodatkowo: za 1 m. 10 PT, za 2 m. 7 PT, 3 m. 5 PT, 4 m. 3 PT, 5m. 2 PT, 6 m. 1 PT.  W przypadku miejsc ex aequo dodajemy pkt z zajmowanego miejsca oraz następnego i dzielimy przez dwa. Do powyższych punktów dodaje się wynik uzyskany w turnieju finałowym w punktach turniejowych. Suma decyduje o zajętym ostatecznie miejscu w końcowej klasyfikacji indywidualnej całego cyklu IGPW.

8. Wyniki, klasyfikacje oraz uprawnieni do udziału w turnieju finałowym dostępne będą na stronie organizatora: https://brydz.wlkp.pl/ oraz https://www.brydz.poznan.pl/

§4

REJESTRACJA, WPISOWE I NAGRODY

1. Wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rejestracji dostępne będą na stronie organizatora: https://brydz.wlkp.pl/ oraz https://www.brydz.poznan.pl/

2.    Końcowe terminy rejestracji do turniejów eliminacyjnych to odpowiednio: 4 luty 23:59, 18 luty 23:59 oraz 11 marca 23:59.

3.    Wpisowe:

a)     Organizator umożliwia zakup karnetów na cały cykl IPGW. Cena karnetu na trzy turnieje dla jednej osoby 120,00zł. przy zakupie do dnia 31.01.2021 roku, po tym terminie 135,00zł.

b)    Startówka na pojedynczy turniej 50,00zł/os.

c)   Turniej finałowy 40,00zł./os. W sytuacji wykupienia karnetu lub startówki i niezgłoszenia się do turnieju wpisowe nie podlega zwrotowi.Wpłat tytułem udziału w IGPW należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez Volkswagen Bank Polska S.A. 73 2130 0004 2001 0235 3373 0001

 

4.    Nagrody w turniejach eliminacyjnych (dla pary). Nagrody kumulują się:

a)      I miejsce 200,00zł.

II miejsce 150,00zł.

III miejsce 100,00zł.

b)   kategoria debiut (iloczyn WK w parze – maksymalnie 5): 3 pierwsze miejsca karnety PAB (PAB na Real Bridge) – po dwa na parę. Karnet będzie ważny w miesiącu następującym po dacie rozegrania turnieju. W przypadku wygrania dwóch lub więcej karnetów istnieje możliwość przekazania jej innej, wskazanej przez zwycięzcę osobie lub wykorzystania w kolejnym miesiącu.

c)   “szczęśliwy los”: 10 nagród po 200,00 zł oraz 5 nagród w postaci karnetów PAB (2 na parę). Po zakończeniu zgłoszeń, a przed rozpoczęciem turnieju sędzia ogłosi 15 miejsc, które otrzymają nagrodę.

5.  Najlepsza para Wielkopolski w klasyfikacji generalnej (finałowej, a w przypadku braku awansu do finału – po 3 turniejach eliminacyjnych) otrzymuje nagrodę w kwocie 600,00zł. Za parę z Wielkopolski uznaje się parę, w której zawodnicy są zarejestrowani w Wielkopolskim Związku Brydża Sportowego i mają opłaconą składkę na rok 2021

6.     Nagrody w finale są nagrodami indywidualnymi:

I miejsce 1.300,00zł.

II miejsce 1.000,00zł.

III miejsce 900,00zł.

IV miejsce 750,00zł.

V miejsce 600,00zł.

VI miejsce 450,00zł.

VII miejsce 300,00zł.

VIII miejsce 250,00zł.

IX miejsce 200,00zł.

X miejsce 150,00zł.

XI miejsce 100,00zł.

XII miejsce 100,00zł.

XIII- XVIII miejsce 50,00zł.

 

7.    W sytuacji uzyskania przez dwóch zawodników równego wyniku końcowego w klasyfikacji generalnej przyznaje się miejsce ex aequo, natomiast nagroda jest przyznana dla pary jako suma nagród z miejsca zajętego i kolejnego, np. gdy I miejsce zostanie uzyskane ex aequo to para otrzymuje kwotę wynikającą z sumy nagród za miejsce I i II czyli 1.300,00zł. + 1.000,00zł. Nie przyznaje się zatem miejsca II.

§5

INFORMACJA O  PRZETWARZANIU

DANYCH  OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Związek Brydża Sportowego z siedzibą przy ul.Starołęcka 36, 61-361 Poznań, NIP: 7792198569, KRS: 0000106235. Kontakt: biuro@brydz.wlkp.pl

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych: WZBS RODO

1.     Organizator informuję, że wszystkie rozdania finału oraz wybrane losowo rozdania turniejów eliminacyjnych będą utrwalane poprzez nagrania audiowizualne (w tym filmowe) celem możliwości późniejszej oceny ewentualnych zarzutów co do czystości gry.

2.     Tym samym każdy z uczestników IGPW poprzez dokonanie rejestracji i opłatę wpisowego – zgodnie z treścią:

– Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych(RODO), w tym w szczególności art. 6 ust. 1 lit. a ( https://uodo.gov.pl/pl/404/539 )

–  Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności art. 81 ust. 1( http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940240083/U/D19940083Lj.pdf )

– Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, w tym w szczególności  art. 23

( http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093 )

wyraża zgodę na utrwalanie,   wykorzystanie   i  rozpowszechnianie   swojego   wizerunku w celach  reklamowych, promocyjnych  oraz wskazanych w pkt. 1, a związanych z organizacją i uczestnictwem w IGPW. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie i dotyczy wszystkich materiałów wideo z udziałem zawodników, a wykonanych podczas trwania IGPW. 

Poznań 19.01.2021